Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN bij dienstverlening door La Marea Consultancy

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen La Marea Consultancy, Tomatenstraat 150, 2564 CX te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65474074 en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden, zoals opgesteld door de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA).

2. Bedrijfsomschrijving
La Marea Consultancy richt zich op coaching, training en veranderadvies binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

3. Uitvoering van de overeenkomst
La Marea Consultancy werkt volgens de gedragscode van de NVO2, de beroepsvereniging voor HRD-professionals.
Offertes van La Marea Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. La Marea Consultancy zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.

4. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, worden bij declaratie in rekening gebracht. De prijs wordt exclusief omzetbelasting berekend, tenzij anders vermeld. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een maand, zal er maandelijks worden gedeclareerd over de tot dan uitgevoerde werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

5. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal La Marea Consultancy de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Wanneer een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Tussentijdse beëindiging van een opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Voor coachingsgesprekken en trainingen worden data in de agenda gereserveerd. Annulering en/of verplaatsing van een training door opdrachtgever kan tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande datum. Bij annulering door de opdrachtgever binnen twee weken voor datum wordt 50% en bij annulering een week vóór datum wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. In goed overleg kan in plaats van bovenvermelde annuleringskosten naar een in kosten en omvang gelijkende vervangende opdracht worden gezocht.
Individuele coachingsgesprekken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Daarna worden 100% van de kosten van het gesprek volledig doorberekend.

7. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die door opdrachtnemer zijn ontworpen tijdens en ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en die in de opdracht zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van La Marea Consultancy. Openbaarmaking kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van La Marea Consultancy.

8. Vertrouwelijkheid
La Marea Consultancy is redelijkerwijs verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. La Marea Consltancy zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van La Marea Consultancy aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van La Marea Consultancy, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar methodieken ter beschikking stellen. Indien de opdrachtgever niet degene is die wordt gecoacht of getraind door La Marea Consultancy, zal er door La Marea Consultancy niet inhoudelijk worden gecommuniceerd met de opdrachtgever over het traject.

9. Aansprakelijkheid
La Marea Consultancy is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door La Marea Consultancy van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat La Marea Consultancy voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
1 - Bij langer durende opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een maand, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van de laatste maand.
2 - In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3 - Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

10. Klachten
Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen schriftelijk bij La Marea Consultancy kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

11. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op www.lamareaconsultancy.nl, de website van La Marea Consultancy. Op verzoek van de opdrachtgever wordt door La Marea Consultancy een exemplaar per post of per e-mail verstuurd.

12. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Den Haag, opgesteld op 2 maart 2016.
© Copyright 2016 La Marea Consultancy